Σοφία

Broj: UP09-07-1-1663/18
Sarajevo, 06.12.2018. godine

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rješavajući Zahtjev Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία u predmetu upis u Registar udruženja, na osnovu člana 8. i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnih BiH”, br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) i člana 4. stav (1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija (“Službeni glasnik BiH”, br. 68/18), donosi

 

R J E Š E NJ E

1.U Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem 2236 Knjiga I Registra, dana 06.12.2018. godine, upisuje se udruženje pod nazivom:

a) Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία
Udruga za promoviranje kulture i mišljenja Σοφία
Удружење за промовисање културе и мишљења Σοφία

b)Skraćeni naziv Udruženja glasi: Udruženje Σοφία, Udruga Σοφία, Удружење Σοφία

2.Adresa sjedište Udruženja je: Banja Luka, Ulica Carice Milice broj 58.

3.Udruženje ima svoj znak.
Znak Udruženja se sastoji od sove raširenih krila na čijim grudima se nalazi štit na kojem je napisan puni naziv Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία. Znak Udruženja je crno bijele boje.

4.Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: razvoj i afirmacija filozofskih, naučnih i kulturnih vrijednosti BiH društva, te razvoj svestrane edukovane ličnosti; uključivanje građana u regionalne i svjetske tokove kulturnog stvaralaštva, kao i uključivanje u sve civilizovane tokove razvoja BiH; zalaganje za razvoj izdavačke djelatnosti; zalaganje za razvoj inforamtivne djelatnosti; organizuje samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama stručne skupove, savjetovanja, seminare, i druge oblike stručnog obrazovanja u oblasti filozofije, kulture i misaonog stvaralaštva; izdavanje brošura, časopisa, skripti, monografija i publikacija iz oblasti ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom; rad na angažovanju naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnm i istraživačkim projektima iz oblasti filozofije, kulture i misaonog stvaralaštva, u skladu sa Zakonom; saradnja sa univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima, i drugim organizacijama koje se bave filozofskim i naučnim istraživanjima u zemlji i inostranstvu.

5.Lice ovlašteno za zastupanje Udruženja u pravnom prometu je:
Ana Galić, predsjednica Udruženja

6. Danom upisa u Registar Udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine isključivo pod registrovanim nazivom.

7.Ovo rješenje će se objaviti u “Službenom glasniku BiH”, o trošku podnosioca Zahtjeva i na internetskoj stranici Ministarstva.

 

O b r a z l o ž e nj e

Osnivači Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία građana, su 29.06.2018. godine podnijeli zahtjev za upis u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da Zahtjev nije potpun, te da sadrži nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije moguće izvršiti registraciju.

Ministarstvo je aktom broj: UP09-07-1-1663/18 od 27.07.2018. godine zatražilo ispravku i dopunu Zahtjeva.

Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac Zahtjeva je podnescima od 23.08., 09.10. i 05.12.2018. godine izvršio ispravku Zahtjeva za upis u Registar udruženja i dostavio sljedeću dokumentaciju: Zapisnik sa Osnivačke Skupštine Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία od 07.11.2017. godine; Odluku o osnivanju Udruženja broj: 01/17 od 07.11.2017. godine; Statut Udruženja broj: 03/11 od 07.11.2017. godine, u dva primjerka, Odluku o imenovanju organa upravljanja Udruženjem broj: 03/18 od 07.11.2017. godine, sa ovjerenim potpisom i fotokopijom lične karte imenovanog lica za zastupanje Udruženja u pravnom prometu; prevod dijela naziva sa grčkog jezika od ovlaštenog sudskog tumača za grčki jezik, Maleš Aleksandra broj: 27/18 od 17.08.2018. godine; opis i otisak znaka Udruženja; ovjerenu Izjavu u skladu sa članom 31. f) Zakona; ovjerene fotokopije ličnih karata osnivača Udruženja i dokaz o uplati administrativne takse.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, proizlazi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno Rješenje kao u dispozitivu.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 200,00 KM za upis u Registar udruženja, u skaldu sa TAR. Brojem 108. Odluke o dopuni tarife administrativnih taksi, (“Službeni glasnik BiH” broj: 73/17).

Pouka o pravnom o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema ovog Rješenja.

 

M I N I S T A R

Josip Grubeša

 

Dostavljeno:
– Ana Galić
Ulica Carice Milice broj 58, 78 000 Banja Luka
(za Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία)
i ovjeren tekst Statuta Udruženja
broj: 03/18 od 07.11.2018. godine
– Zbirka isprava;
– JP NIO “Službeni list BiH”.

 

Broj: 07.06/053-18/2019-6
Datum: 11.04.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.115/18), člana 3. Zakona o izdavačkoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.46/04) i člana 9. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku vođenja Registra izdavača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 61/04), rješavajući po zahtjevu Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja “Sofia” Banja Luka, za upis u Registar izdavača, ministar prosvjete i kulture,

d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

o upisu Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja “Sofia” u Registar izdavača Republike Srpske

 

  1. Odobrava se Udruženju za promovisanje kulture i mišljenja “Sofia” ul. Carice Milice 58, Banja Luka, upis u Registar izdavača pod brojem 498.
  2. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja “Sofia” je Ana Galić.
  3. Izdavač je upisan u seudski registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, broj: UP09-07-1-1663/18 od 06.12.2018. godine, osnovan je Odlukom o osnivanju, broj: 01/18 od 07.11.2017. godine, te je počeo da se bavi izdavačkom djelatnošću 2019. godine.
  4. Izdavač će se baviti izdavanjem knjiga, časopisa, periodičnih publikacija i ostalom izdavačkom djelatnošću, u okviru svojih programskih ciljeva, na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
  5. Izdavač će finansirati svoju djelatnost iz vlastitih sredstava i drugih izvora u skladu sa zakonom.
  6. Za obavljanje djelatnosti izdavač ima sljedeći kadar: ovlašćeno lice, glavnog i odgovornog urednika i ostali stručni kadar po pozivu.
  7. Izdavač, odnosno ovlašćeno lice izdavača, je dužan da obavijesti ovo ministarstvo o svakoj promjeni podataka iz ovog rješenja u roku od 10 dana od dana nastale promjene, radi upisa promjena u Registar izdavača.
  8. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ovlašćeno lice izdavača Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja “Sofia” Banja Luka, podnijelo je zahtjev Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske za upis u Registar izdavača. Podnosilac zahtjeva je priložio sva potrebna dokumenta predviđena Pravilnikom o načinu i postupku vođenja registra izdavača (“Službeni glasnik Republike Srpske” 61/04).

Kako je utvrđeno da zahtjev ovlašćenog lica sa priloženom dokumentacijom ispunjava uslove koji su predviđeni Zakonom o izdavakoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 46/04) za upis u Registar izdavača, ministar prosvjete i kulture donosi rješenje kako glasi u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

 

M I N I S T A R

Natalija Trivić, mr

 

Dostavljeno:

  1. Izdavaču
  2. a/a
Advertisements